CÍLE SPOLKU

Asociace pro oddlužení, z. s. je samosprávnou, dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou organizací založenou za čelem sdružování osob participujících v oblasti poskytování odborné poradenské činnosti spočívající v řešení úpadku a finanční tísně fyzických a nepodnikajících právnických osob.

Hlavní cíle spolku jsou

Vytvoření platformy pro vzdělávání široké veřejnosti o oddlužení
Cílem spolku je vytvoření platformy, která by umožňovala zvyšování povědomí široké veřejnosti ohledně způsobu a metod řešení úpadku a finanční tísně osob v České republice. Tato platforma je určena nejen pro členy spolku, ale i pro ostatní subjekty, orgány státní správy, média i dlužníky. Asociace pro oddlužení chce přispívat k řešení problematických otázek a konfliktních bodů vznikajících v praxi při aplikaci oddlužení dle insolvenčního zákona.

Profesionalizace oboru oddlužení
Úkolem spolku je zvyšovat míru profesionalizace oboru oddlužení a subjektů poskytujících služby v daném oboru. Toho chce dosáhnout definováním morálních, etických a kvalitativních standardů pro podnikatelské subjekty poskytující služby v oblasti oddlužení a zvyšováním odborné úrovně těchto subjektů. Cílem spolku je i ustanovení nového profesního oboru reflektujícího současné požadavky společnosti a snižování nekalého soutěžního prostředí.

Zvyšování odborné úrovně a vzdělanosti členů
Úlohou spolku je působit na zvyšování úrovně vzdělanosti členů pořádáním pravidelných vzdělávacích akcí a odborných seminářů. V této úrovni spolek poskytuje a vydává výkladová stanovisek k právním předpisům a jejich aplikaci.

Prosazování legislativních změn a opatření
Úkolem spolku je i prosazování změn aktuální legislativy reflektující praktické zkušenosti jeho členů v oblasti insolvenčního právě se zaměřením na oddlužení dle insolvenčního zákona.

Zvyšování transparentnosti a důvěryhodnosti insolvenčních řízení
Cílem činnosti spolku je přispívat soustavně a účelně ke zvyšování transparentnosti insolvenčních řízení a zvyšování důvěryhodnosti všech subjektů v nich zapojených. Používá k tomu všechny dostupné prostředky a zveřejňuje případy nesprávných či protizákonných postupů v insolvenčním řízení.

Zvyšování ochrany práv dlužníků v insolvenčním řízení
Úkolem spolku je soustavně při své činnosti přispívat všemi dostupnými nástroji k ochraně práv dlužníků v insolvenčních řízeních.

Spolupráce se subjekty státní správy a dalšími subjekty
Cílem spolku je navázání a provádění spolupráce s dalšími subjekty, ať už státními institucemi, profesně příbuznými organizacemi či soukromoprávními organizacemi a jednotlivci, za účelem dosažení ostatních cílů spolku.